Tüzük

 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

– BİLGİM –

 

ANA TÜZÜĞÜ

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin adı “İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği”dir. Derneğin kısaltması “BİLGİM”dir ve aşağıda “Dernek” olarak anılacaktır. Derneğin logosu aşağıdaki şekildedir.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı

Madde 2

Dernek, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarını bir araya getirerek Üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar ortaya çıkarmak, mezunlar arasında bağ kurmak, bu bağı geliştirmek ve mezunlar ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri arasında birliktelik kurmak amacı ile kurulmuştur.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Madde 3

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

 

 1. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
 2. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal, sportif ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 3. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
 4. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler yetişmesini sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere ve başarılı öğrencilere  burs vermek,
 5. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, demirbaşlar satın almak veya satmak,
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 7. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak, satın almak, satmak veya ortak olmak,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, vakıflara kurucu üye olmak, diğer derneklere üye olmak, diğer derneklere kurucu üye olmak,
 9. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,
 15. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 17. Topluma ve özellikle İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yararlı olacak hizmet projeleri uygulamak,
 18. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışmak,
 19. Dernek Üyelerine lisansüstü tüm eğitimleri için burs vermektir.

 

 


İKİNCİ BÖLÜM

 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

Üyelik ve Koşulları

Madde 4

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve aşağıdaki koşullardan en az birini taşıyan herkes Derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans programlarından mezun olmak,
 2. İstanbul Bilgi Üniversitesi önlisans programlarından mezun olmak,
 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi yükseklisans programlarından mezun olmak,
 4. İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans programlarında son dönem öğrencisi olup mezuniyet törenlerine katılmak.

 

Dernek başvuru yıl içerisinde Yönetim Kurulunun belirlediği dönemlerde Dernek Başkanlığına yazılı olarak ve gerekli belgeler eklenerek yapılır. Bu başvurular ilk Yönetim Kurulu toplantısında ve en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvuru sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen Üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin Üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptir. Her Üyenin, Derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulunun en az 2/3’ü ve Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans programı mezunu olmak zorundadır.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 

 1. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek Üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

 1. Çıkma İle: Hiç kimse Dernekte Üye kalmaya zorlanamaz. Her Üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, Üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez ancak bu borçlar Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilebilir.

 

 1. Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 1. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 2. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Ölen üye dışında çıkan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, yararlanma payları veya borçları ödenmediği taktirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

Çıkarılan üye, yukarıda belirtilen nedenlerin haklı sayılamayacağı iddasıyla karara itiraz edemez. Kurucu üyeler hiçbir sebepten ötürü üyelikten çıkartılamaz.

 

Üyelerin Hakları

Madde 6

Her Üyenin Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde7

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

 

 1. Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Yönetim Kurulu  toplantılarında belirlenir. Giriş aidatı bir kereye mahsus olmak üzere üyeliğe kabul esnasında alınır. Üyelikten çıkartılan kişiler tekrardan üye olmaları durumunda bu aidatı tekrar yatırırlar. Yıllık aidat aynı takvim yılının 1 Ocak – 31 Aralık dönemi için alınır. Üye hangi tarihte aidatını yatırırsa yatırsın takip eden 1 Ocak itibariyle yeni yıl için aidat ödemek zorundadır.

 

 1. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her Üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Organlar

 

Dernek Organları

Madde 8

Derneğin Zorunlu Organları;

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kuruludur.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı Üyelerden oluşur.

 

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Dernek organlarını seçmek amacıyla Mayıs ayı içersinde, yılda bir kez bütçeyi belirlemek amacıyla Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; Üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç Üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Madde 10

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak Üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Madde 11

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan Üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan Üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek Üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan Üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

 

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan Üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

 

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının Üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Genel Kurulda her Üyenin bir oy hakkı vardır; Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile diğer Divan Heyeti Üyeleri tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve Üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek Üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 13

Yönetim Kurulu üye sayısı seçimin yapıldığı Genel Kurulca belirlenir ve belirlenen sayı kadar Asıl ve Yedek Üye yine Genel Kurulca seçilir.

 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve Üyeleri belirler.

 

Yönetim Kurulu, iki ayda en az bir kez olmak üzere tüm Üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

İki ayda en az bir kez toplanmayan Yönetim Kurulu düşmüş sayılır ve bu Yönetim Kurulunun kalan görev süresi için olağanüstü Genel Kurulca 30 gün içerisinde yeni bir Yönetim Kurulu aynı yöntemle seçilir.

 

Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer.

 

Yönetim Kurulu Üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Yönetim Kurulunun yedek üye listesinden birini oy çokluğuyla göreve çağırması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi Üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Genel Kurul tarafından onaylanacak Personel Yönetmeliği çerçevesinde Dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla personel çalıştırılmasına, bu çalışanların işten çıkartılmasına karar vermek,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 15

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen Asıl ve Yedek Üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

 

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

 

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

 

Mevzuatta Dernek Başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 16

Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen üç Asıl ve üç Yedek Üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Seçildikten sonraki ilk toplantıda kendi içlerinden birini Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçerler.

 

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya Üyelerinden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

 

Denetim Kurulu  Üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Mali Hükümler

 

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 17

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

 

Bu süre içerisinde tahsil edilecek gelirler ve belirlenecek ücret, fiyat gibi uygulamalar dönemin Yönetim Kurulu yetkisi dahilindedir.

 

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

Derneğin Gelirleri

 

Madde Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 18

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

 1. Dernek Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda yıllık üye aidatı ve Dernek üyeliğine kabul edildiğinde bir defaya mahsus alınan giriş ödentisi,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, piyango, yayın ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış, vasiyet ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler
 7. Diğer gelirler.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 20

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Yardım ve işbirliği

Madde 21

Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,  kişi kurum ve kuruluşlardan, dernekler ile vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan aynî ya da nakdî yardım alabilir; İstanbul Bilgi Üniversitesi ile dernek ve vakıflara yardım ve bağışlarda bulunabilir.

 

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

 

 


BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Diğer Hükümler

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 22

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 23

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa Üyeler ikinci toplantıya çağrılır, bu toplantıda üyelerin üçte ikisinin katılımı aranmaz. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Fesih halinde Derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilir. Genel Kurul tarafından Derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına Genel Kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile Derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Lokal ve Tesis Açma

Madde 24

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

Sandık Kurma

Madde 25

Dernek sağlanan karı Üyelerine paylaştırmamak, faiz veya, sağlanan kârı Üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla Üyelerine aktarmamak şartıyla Üyelerinin yükseklisans ve doktora eğitim ücretlerini ve bunlar dolayısıyla doğacak yaşam giderlerini karşılamak amacıyla kısa ve uzun vadeli kredi sağlamak için sandık kurabilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 26

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 27

Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

 

Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz..

 

Taşınmaz mal edinme

Madde 28

Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.

 

İktisadi işletmeler

Madde 29

Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.

 

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

 

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 30

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 


ALTINCI BÖLÜM

 

Kurucular

 

Kurucu Üyeler

Madde 31

Dernek, aşağıdaki kişiler tarafından 16/11/2009 tarihinde kurulmuştur.

 1. Serkan Memişoğlu
 2. Candemir Baltalı
 3. Nezahet Tokyay
 4. Bahar Moralıgil
 5. Mehmet Emin Alkan
 6. Burak Alkan
 7. Burcu Yatmazoğlu
 8. Mervan Eren Gül
 9. Muhammed Talha Erol
 10. Osman Tunç Abraz
 11. Ali Korur
 12. Osman Yılmaz
 13. Murat Tütüncü
 14. Aslı Uzunlu
 15. İsrafil Coşkun
 16. Özgür Sağmal
 17. Zeynep Tülüce
 18. Aylin Aydoğan
 19. Onur Erdem
 20. Doğuşcan Oto
 21. Ülgen Çetinkaya
 22. Abdulkadir Önal

 

 

 


YEDİNCİ BÖLÜM

 

Geçici Maddeler

 

Geçici Madde 1

İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu  Başkanı                  : Serkan Memişoğlu

Yönetim Kurulu  Başkan Yrd.           : Mervan Eren Gül

Genel Sekreter                               : Nezahet Tokyay

Sayman                                          : Burak Alkan

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Bahar Moralıgil

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Candemir Baltalı

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Burcu Yatmazoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Doğuşcan Oto

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Aslı Uzunlu

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Osman Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Ali Korur

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Zeynep Tülüce

Yönetim Kurulu Üyesi                      : Onur Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi                      : İsrafil Coşkun

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi           : Mehmet Emin Alkan

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi           : Osman Tunç Abraz

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi           : Aylin Aydoğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi           : Ülgen Çetinkaya

 

Geçici Madde 2

İlk Genel Kurul en geç 2010 yılı Şubat ayı içerisinde yapılır. 2010 yılı Mayıs ayında tekrardan seçimli genel kurul yapılmaz.

 

İş bu ana tüzük 7 (yedi) bölüm, 31 (otuzbir) madde ve 2 (iki) geçici madde olarak hazırlanıp Dernek Kuruluşu itibariyle yürürlüğe girmiştir.